Prawnokarne aspekty zwalczaniaOpracowanie obejmuje wyrażenie omowne najważniejszych przemian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jakim sposobem choćby skargę na uchylenie werdyktu sądu odwoławczego. W publikacji internetowej omówiono między innymi następujące zagadnienia:- wykorzystanie dowodów uzyskanych w zakresie kontroli operacyjnej dodatkowo podsłuchu procesowego,- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.Adresaci:Opracowanie skierowane jest zwłaszcza do pragmatyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, a zarówno do aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w kwestiach karnych. Literatka w sposób przeźroczysty i syntetyczny naświetla jej formy, zasadnicze instrumenty również krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną dawka opracowania poświęcono współpracy pośród państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest wyjątkowo istotne z uwagi na dynamiczny rozrost tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą współpraca polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, jakie ułatwiają przyswajanie informacji, a również odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem pracy jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje odnośnie do ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: normy domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia?- Czy dopuszczalne jest zmiana kierunku ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Artykuł przeznaczona jest na rzecz adwokatów, radców prawnych, sędziów także prokuratorów. Zaciekawi zarówno pracowników naukowych.

Najnowsze artykuły:

Top