Rzetelny proces karny księga jubileuszowa


Artykuł z prawa karnego skierowana zwłaszcza do młodych adeptów zawodu prawniczego adwokatów którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę zrewidować.

Funkcja wykrywcza dowodowa

W pracy literaci odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach –), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania poprzez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny to znaczy też zmian w obszarze możliwości wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. W pracy czytelnik znajdzie:- syntetyczne spojrzenie na procedowanie przed sądem I instancji, zarówno z perspektywy sędziego, w jaki sposób i stron postępowania; liczne pożyteczne wskazówki na rzecz uczestników postępowania (w tym dotyczące trafności doboru instrumentów procesowych); ocenę kodeksów oraz propozycje rozwiązań legislacyjnych ze stosownym uzasadnieniem. Dzięki przejrzystemu układowi, ściśle praktycznemu ujęciu tematu również użyciu zwięzłego języka prawniczego opracowanie niewątpliwie stanowić będzie cenne i przydatne źródło informacji dla prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, mecenasów i radców prawnych). Artykuł stanowi rzeczowe ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor dokładnie omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne przemiany w obszarze struktury tych postępowań również warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na źródła potencjalnych problemów również wskazuje sposoby ich uniknięcia. W pracy zawarto również:- wzory podstawowych pism procesowych, wnoszonych w postępowaniach szczególnych, razem z ich omówieniem, a także tzw. akcje procesowe, które pokazują metodykę pracy organów procesowych. W opracowaniu opisano najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, nierzadko dotyczące spraw kontrowersyjnych i problematycznych. Załączono zarówno najważniejsze tezy orzecznicze także wykaz najnowszej literatury przedmiotu, co może okazać się przydatne przy konstruowaniu odpowiednich pism procesowych. Lektura artykułu przeznaczona jest wyjątkowo dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, jacy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem postępowań szczególnych. Zaciekawi tak jak aplikantów zawodów prawniczych. Artykuł stanowi rzeczowe ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.

Usługi

Co oferujemy


Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

BŁĄD CO DO

W niniejszej artykule przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tw...

Apelacja Postępowaniu Karnym

Artykuł, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego śr...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Alternatywy pozbawienia wolności

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie os...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


Prawnokarne aspekty zwalczania

Opracowanie obejmuje wyrażenie omowne najważniejszych przemian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas.

Zobacz więcej

Kara ograniczenia wolności

Seria Wykłady a obejmuje niezbędny splot informacji z dziedziny prawa jaka jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie w tym samym.

Zobacz więcej

Odrębność polskiego prawa

Artykuł stanowi wyrażenie omowne artykułów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego.

Zobacz więcej

Prawo karne zarys

Kompendium postępowania karnego jest opracowaniem o cechach skryptu akademickiego, opartego na bieżącym stanie prawnym, adresowanego do studentów działów prawa, którego celem jest ułatwienie studentowi rekapitulacji wiedzy zdobytej podczas wykładu i ćwiczeń z postępowania karnego, jakże też w toku nauki własnej. Omawia szczególnie zagadnienia dotyczące: ustroju polskiego sądownictwa, właściwości i składów orzekających sądów, czynności i przesłanek procesowych, dowodów, uczestników postępowania, rodzajów i trybów postępowań oraz środków odwoławczych. Postępowanie karne. Dynamika materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór przypadków powiązanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń trybunałów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych dodatkowo przystępne wyrażenie omowne najważniejszych zagadnień procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną na rzecz żaków poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu również artykuła, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady zasób wiedzy niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a równolegle dydaktycy dobrze znający potrzeby studentów w tym zakresie. W obecnym wydaniu zeszytu odnotować należy obfity udział młodszych pracowników Katedry również doktorantów. Tak dlatego ta pomoc dydaktyczna powstała siłami

Skontaktuj się z nami


Dane kontaktowe

Przestępstwa przeciwko humanitarnej

E-mail: contact@wspolnota.pakietr.pl

Phone: 532-133-7081

Top